ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ


ПЛАТФОРМАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ОТЧИТАТ ИЗМЕРВАНИЯ, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ТАРИФИ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ НА ДАННИ.


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА:

 • Доставчици
 • Мрежи
 • Групи
 • Агенти
 • Клонове
 • Клиенти

   УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА:

 • Импорт на имервания
 • ЧЕЗ, ЕнергоПро, ЕВН и др.
 • Визуализация на измерванията
 • Възможност за групиране по:
  • Мрежа
  • Клон
  • Група

 МОДУЛ ФАКТУРИРАНЕ

  ФАКТУРИРАНЕ

 • Изпращане на имейл към клиентите с възможност да изтегли фактура в pdf и отпечата фактура
 • Кредитни известия
 • Дебитни известия
 • Редакция на фактури
 • Добавяне на редове
 • Прегенериране на фактура
 • Генериране на справка с издадени фактури по шаблон
 • Тарифи
 • Индивидуално тарифиране
 • Преподписване на договор

 

  ТАРИФИ

 • Зимно време
 • Една цена за всички часове
 • Върхова, дневна и нощна
 • Дневна и нощна
 • Лятно време
 • Една цена за всички часове
 • Върхова, дневна и нощна

   

 

   НАСТРОЙКИ НА ДАННИ ЗА ФАКТУРИ

 • Акциз
 • Задължения към обществото
   ТИПОВЕ СТП

   РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ИЗРАЗХОДВАНА ЕНЕРГИЯ ЗА СТП ПРОФИЛИ ЗА ЕВН

 • Фактуриранe – възможност за автоматично и ръчно фактуриране
 • Фактура – информация във фактурата според настройите на клиента и точките:
 • Еднотарифна тарифа
  • С една цена за всички точки
  • Активна енергия
  • Акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17
  • Задължения към обществото
 • Двутарифни (дневна и нощна)
  • С една цена за всички точки
  • Активна дневна
  • Активна нощна
  • Акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17
  • Задължения към обществото
 • Тритарифни (дневна; нощна; върхова)
  • С една цена за всички точки
  • Активна дневна
  • Активна нощна
  • Активна върхова
  • Акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17
  • Задължения към обществото
 • Приложение към фактура
  • Точки само с измервания
   • Наименование - Продажба на електроенергия
   • АЕ; АД; АН; АВ – МВтч за съответната точка
   • Акциз по чл.20, ал.2, т.17
   • Задължения към обществото
   • Обща стойност за снабдяване
   • Име на обекта и номер на ИТН
 • Измервания + мрежови услуги
  • Наименование - Електрическа енергия
  • Номер на електромер
  • Часова зона

   УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИ

 • Настройки на Договори
 • Единна фактура
 • Ръчно определяне на цена
 • Агрегирано или детайлно фактуриране на всички измервателни точки към договора
   НАСТРОЙКИ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТОЧКИ

 

 • Избор на тарифа
 • Попълване на цена за тарифите
 • Избор дали точката принадлежи към СТП
 • Ако принадлежи към СТП определяне на тип в зависимост от мрежата и въведените предварително типове за тази мрежа.
 • При точки, които принадлежат към СТП не се определя групата на точката
 • Групиране на точки

   ИМПОРТИРАНЕ НА ДАННИ ЗА МРЕЖОВИ УСЛУГИ

 • ЧЕЗ - Единична цена (лв./МВтч/ден)/ (лв./МВтч)
  • Достъп до електропреносната мрежа
  • Достъп до разпределителната мрежа
  • Надбавка за използвано количество реактивна ел.енергия
  • Надбавка за отдадено количество реактивна енергия
  • Пренос през електропреносната мрежа
  • Пренос през разпределителната мрежа НН
 • Енерго Про – Единична цена
  • Достъп
  • Достъп ВН
  • Надбавка за отдадена реактивна енергия
  • Надбавка за фактор на мощността < 0.9
  • Пренос ВН
  • Разпределение
 • ЕВН - Единична цена
  • Върната реактивна енергия
  • Достъп до електропреносната мрежа
  • Достъп до разпределителната мрежа на НН
  • Пренос през електропреносната мрежа
  • Пренос през преносната мрежа
  • Пренос през разпределителната мрежа на НН
  • Пренос през разпределителната мрежа НН
  • Санкции по Чл. 7 от НРЦЕЕ за лош косинус фи
 

 

Софтуерни системи