Бизнес анализ

Повечето фирми разглеждат Интернет като среда за маркетинг и реклама от която могат да извлекат индиректна печалба. Трябва да обърнем внимание на факта, че съществуват някои типове бизнеси, които посредством Интернет могат да реализират директни печалби. Интернет инструментите за директни печалби са портали и он-лайн магазини. Тук също така можем да причислим и специализирания софтуер, който служи за намаляване на разходите посредством оптимизация и автоматизация или увеличаване на печалбите посредством предоставянето на нови услуги.

При стартирането на проект от типа Бизнес в Интернет трябва да си отговорим на въпроса „Можем ли да спечелим от Интернет?”. Отговора на този въпрос се получава като резултат от специализираната финансова услуга на Уеб Трейд - Бизнес анализ.
 
 
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ СЕ РАЗДЕЛЯ НА НЯКОЛКО ФАЗИ:

Събиране на вътрешно фирмена информация – разглежда се и се обобщава информация относно предлаганите продукти и услуги, количествата продажби, фиксираните разходи и променливите разходи по производство, управлението на снабдяването, бюджета на инвестициите и др.

Събиране на външна информация – развитие на бизнес сектора, конкуренти на пазара, позициониране относно цена/качество, целеви сегмент клиенти, покупателна способност на клиентите, уникални предимства в предлагането на продуктите и др.

Определяне на цели на инвестиционния проект – независимо от избраният инструмент – портал, но-лайн магазин или специализиран софтуер, Уеб Трейд консултира дефинирането на крайната цел на проекта и стойностите на съответните индикатори.

Определяне на инвестицията – инвестицията се разглежда като динамичен показател по отношение на времето формиращ инвестиционния паричен поток. От поставените до момента цели се прави декомпозиция на функциите, необходими за постигането им. Тези функции оформят прогнозна цена за първоначална инвестиция, а желаните обемипродажби оформят регулярната инвестиция в реклама.

Оценяване на инвестиционния проект в условията на сигурност – използват се основните методи за оценяване – период на изплащане и средна рентабилност, както и дисконтиращи методи – нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвращаемост, индекс на рентабилност.

Измерване и оценка на риска – измерването и оценката се извършват посредством сценариен анализ и анализ на чувствителността.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ БИЗНЕС АНАЛИЗА ПРЕДСТАВЛЯВА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОСПЕКТ, ОПИСВАЩ БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯТА, СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ, ИНВЕСТИЦИЯ, КЛЮЧОВИ ФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ, ПРОЕКТЕН РИСК НА ИНВЕСТИЦИЯТА, ПУБЛИЧЕН ЕФЕКТ И РИСК ОТ КОРЕКЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.

Софтуерни системи