Бизнес анализ

Повечето фирми разглеждат Интернет като среда за маркетинг и реклама от която могат да извлекат индиректна печалба. Трябва да обърнем внимание на факта, че съществуват някои типове бизнеси, които посредством Интернет могат да реализират директни печалби. Интернет инструментите за директни печалби са портали и он-лайн магазини. Тук също така можем да причислим и специализирания софтуер, който служи за намаляване на разходите посредством оптимизация и автоматизация или увеличаване на печалбите посредством предоставянето на нови услуги.

При стартирането на проект от типа Бизнес в Интернет трябва да си отговорим на въпроса „Можем ли да спечелим от Интернет?”. Отговора на този въпрос се получава като резултат от специализираната финансова услуга на Уеб Трейд - Бизнес анализ.
 
 
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ СЕ РАЗДЕЛЯ НА НЯКОЛКО ФАЗИ:

Събиране на вътрешно фирмена информация – разглежда се и се обобщава информация относно предлаганите продукти и услуги, количествата продажби, фиксираните разходи и променливите разходи по производство, управлението на снабдяването, бюджета на инвестициите и др.

Събиране на външна информация – развитие на бизнес сектора, конкуренти на пазара, позициониране относно цена/качество, целеви сегмент клиенти, покупателна способност на клиентите, уникални предимства в предлагането на продуктите и др.

Определяне на цели на инвестиционния проект – независимо от избраният инструмент – портал, но-лайн магазин или специализиран софтуер, Уеб Трейд консултира дефинирането на крайната цел на проекта и стойностите на съответните индикатори.

Определяне на инвестицията – инвестицията се разглежда като динамичен показател по отношение на времето формиращ инвестиционния паричен поток. От поставените до момента цели се прави декомпозиция на функциите, необходими за постигането им. Тези функции оформят прогнозна цена за първоначална инвестиция, а желаните обемипродажби оформят регулярната инвестиция в реклама.

Оценяване на инвестиционния проект в условията на сигурност – използват се основните методи за оценяване – период на изплащане и средна рентабилност, както и дисконтиращи методи – нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвращаемост, индекс на рентабилност.

Измерване и оценка на риска – измерването и оценката се извършват посредством сценариен анализ и анализ на чувствителността.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ БИЗНЕС АНАЛИЗА ПРЕДСТАВЛЯВА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОСПЕКТ, ОПИСВАЩ БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯТА, СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ, ИНВЕСТИЦИЯ, КЛЮЧОВИ ФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ, ПРОЕКТЕН РИСК НА ИНВЕСТИЦИЯТА, ПУБЛИЧЕН ЕФЕКТ И РИСК ОТ КОРЕКЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.


Управление съдържание

 

УЕБ САЙТ СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО


След като е изграден Интернет сайта, доста често се налагат промени по съдържанието му. Промените могат да се обуславят от различни причини. Най-често срещаните са обновяване на предлаганите продукти и услуги, условия, промоции, снимки, галерии. Разбира се, понякога се налага и промяна на административна информация като контакти, партньори, реализирани проекти и др. Бързината и точността, с която се обновява информацията, определя преимуществото пред конкуренцията. За да може самостоятелно да обновявате информацията на Уеб сайта, Уеб Трейд създава, специално проектирана за конкретният бизнес, система за управление на съдържанието. Посредством визуален административен панел служителите, който разполагат с име и парола могат да редактират съдържанието.


РАЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ САЙТ СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Разработването на Уеб сайт със система за управление на съдържанието преминава през няколко фази:
 
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА – изготвя се уникална стратегия за разработването на сайта в зависимост от крайната цел – представяне на компанията, представяне на продукти, продажба на продукти, сравнение на продукти, осигуряване на информационни услуги или осигуряване на он – лайн услуги. Дефинират се основните клиенти на сайта, намира се начина, по който да достигнем до тях. В тази фаза проучваме съществуващи подобни решения и техните положителни и отрицателни странни, на базата на които разработваме оптимизирано предложение. Прави се списък с e-mail адреси, които ще бъдат създадени към сайта. Определят се динамичните елементи на Уеб сайта.

Класовете динамични елементи са:

 • Отделни снимки, галерия от снимки или галерия от снимки подредени по различни признаци
 • Отделни текстове, текстове с възможност за форматиране
 • Форматиране и снимки
 • Каталог за услуги и/или продукти
 • Промяна на структурата и съдържанието на менютата
 • Възможност за записване на документи (файлове), достъпни за четене от сайта
 • Дефиниране на промоции, отстъпки, топ оферти, най-популярни
 • Автоматизирана визуализация на информация от съществуващи източници

При определяне на функциите на административния панел може да се вградят следните разширени възможности:

 • Дефиниране на различни нива на достъп за редакция на съдържанието
 • Управление на резервационни системи
 • Анализ на статистическа информация
 • История и статистика на обновяванията
   


ФАЗА РАЗРАБОТКА НА ВИЗИЯ И ДИЗАЙН – разработва се цялостна визия, включваща цветове и акценти, основен дизайн. Обикновено се предлага основен дизайн в три концептуално различни варианта. Избира се един от вариантите, който да бъде разработен. Изработват се предложения за дизайн на вътрешните страници. Дизайна се тества в ергономичен, интуитивен и функционален аспект.
 
ФАЗА КОДИРАНЕ НА САЙТА – резервира се името на сайта (домейн), клиента предоставя текстове, които се наливат в сайта, резервира се хостинг, изработват се страниците, както и връзките между тях, разработва се базата данни, специализираните функции, разработва се административният панел, зарежда се сайта, създават се e-mail адресите.
 
ФАЗА ТЕСТВАНЕ – сайта се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел. Тества се системата за управление на съдържанието.Окончателното приемане на Уеб сайта със система за управление на съдържанието е от изключителна важност, като след него се прави оптимизация и регистрация в множество специализирани, тематични портали и търсачки.
След изработването на Уеб сайта се извършва практическо обучение на персонала за работа със системата за управление на съдържанието.
В някои случаи обучението е на две нива – обучение за администратора по информационни технологии и обучение за операторите на системата.За потвърждение на успешната реализация на проекта, анализираме и сравняваме действителните резултати с прогнозираните.


ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО


След разработването на Уеб Сайт със система за управление на съдържанието, при желание от страна на клиента, осигуряваме поддръжка на сайта. Поддръжката се заплаща на месечна основа и включва:

Проверка за правилно функциониране на името на сайта (домейна). Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на домейна

Проверка за правилно функциониране и достъпност на сайта (хостинг). Проследяване и отстраняване на проблеми. Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на хостинга

Премахване, създаване и пренасочване на пощенски кутии (e-mail). Помощ и съдействие при инсталация на компютър на клиента

Отстраняване на грешки по съдържанието или функционалността на сайта. Промяна на незначителни елементи др.

Оценка на ефективността на системата за управление на съдържанието, изготвяне на предложения за оптимизация и разширена функционалност

Услуги по редактиране съдържанието на Уеб сайта, обработка на снимки, въвеждане на каталожна информация


ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ


В Интернет пространството съществува една определена категория Уеб сайтове със система за управление на съдържанието, които служат за предоставяне на информационни услуги. Тези профилирани в конкретна област Уеб сайтове се наричат Интернет портали. Порталите доста често служат за входна и отправна точка, те претендират за изчерпателност по отношение на областта, която представят. Порталите имат два основни канала за приходи – реклама и абонамент. При рекламата в портала се реализира възможност за поставяне на рекламни снимки – банери. Банерите са 10 основни размера. Приходите от банери се определят в зависимост от големината на банера, времето през което е активен, брой кликания върху него. Друга стратегия за реализиране на приходи е предоставяне на информация на абонаментен принцип. В този случай абоната плаща за информацията, която получава. Плащането може да се извърши чрез кредитна карта, дебитна карта, банков път или SMS. Плащането може да се отнася до ползването на информацията през определено време ( седмица месец) или определен обем ( брой документи). За да може самостоятелно да обновявате информацията на Интернет портала, Уеб Трейд създава, специално проектирана за конкретният бизнес, система за управление на съдържанието. Посредством визуален административен панел служителите, който разполагат с име и парола могат да редактират съдържанието


РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ


Разработването на Интернет портала преминава през няколко фази:
 
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА – изготвя се уникална стратегия за разработването на сайта в зависимост от крайната цел – представяне на компанията, представяне на продукти, продажба на продукти, сравнение на продукти, осигуряване на информационни услуги или осигуряване на он–лайн услуги. Дефинират се основните клиенти на сайта, намира се начина, по който да достигнем до тях. В тази фаза проучваме съществуващи подобни решения и техните положителни и отрицателни странни, на базата на които разработваме оптимизирано предложение. Прави се списък с e-mail адреси, които ще бъдат създадени към сайта. Определят се динамичните елементи на Уеб сайта. Класовете динамични елементи са:

 • Отделни снимки, галерия от снимки или галерия от снимки подредени по различни признаци
 • Отделни текстове, текстове с възможност за форматиране, текстове с възможност за:
  • Форматиране и снимки
  • Каталог за услуги и/или продукти
  • Промяна на структурата и съдържанието на менютата
  • Възможност за записване на документи (файлове), достъпни за четене от сайта
  • Дефиниране на промоции, отстъпки, топ оферти, най-популярни
  • Автоматизирана визуализация на информация от съществуващи източници

 

При определяне на функциите на административния панел може да се вградят следните разширени възможности

 • Дефиниране на различни нива на достъп за редакция на съдържанието
 • Управление на резервационни системи
 • Анализ на статистическа информация
 • История и статистика на обновяванията
   


ФАЗА РАЗРАБОТКА НА ВИЗИЯ И ДИЗАЙН – разработва се цялостна визия, включваща цветове и акценти, основен дизайн. Обикновено се предлага основен дизайн в три концептуално различни варианта. Избира се един от вариантите, който да бъде разработен. Изработват се предложения за дизайн на вътрешните страници. Дизайна се тества в ергономичен, интуитивен и функционален аспект.
 
ФАЗА КОДИРАНЕ НА САЙТА – резервира се името на сайта (домейн), клиента предоставя текстове, които се наливат в сайта, резервира се хостинг, изработват се страниците, както и връзките между тях, разработва се базата данни, специализираните функции, разработва се административният панел, зарежда се сайта, създават се e-mail адресите.
 
ФАЗА ТЕСТВАНЕ - портала се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел. Тества се системата за управление на съдържанието.
– сайта се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел. Тества се системата за управление на съдържанието.Окончателното приемане на Уеб сайта със система за управление на съдържанието е от изключителна важност, като след него се прави оптимизация и регистрация в множество специализирани, тематични портали и търсачки.
След изработването Интернет портала се извършва практическо обучение на персонала за работа със системата за управление на съдържанието. В някои случаи обучението е на две нива – обучение за администратора по информационни технологии и обучение за операторите на системата.
За потвърждение на успешната реализация на проекта, анализираме и сравняваме действителните резултати с прогнозираните.


ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
След разработването на Интернет портал, при желание от страна на клиента, осигуряваме поддръжка на портала. Поддръжката се заплаща на месечна основа и включва:
Проверка за правилно функциониране на името на сайта (домейна). Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на домейна
Проверка за правилно функциониране и достъпност на сайта (хостинг). Проследяване и отстраняване на проблеми. Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на хостинга.
Премахване, създаване и пренасочване на пощенски кутии (e-mail). Помощ и съдействие при инсталация на компютър на клиента
Отстраняване на грешки по съдържанието или функционалността на портала. Промяна на незначителни елементи др.
Услуги по редактиране съдържанието на Интернет портала, обработка на снимки, въвеждане на информация


ОНЛАЙН МАГАЗИН


Интернет средата има няколко основни характеристики – висока скорост на достигане до неограничен брой потребители независимо от разстоянието до тях, възможност за детайлно описание на предлаганите продукти и услуги, прикачване на допълнителни материали към тях като ръководства и обучителни филми, възможност за сравняване на параметри и записи на клиентски отзиви, електронни разплащания. Именно тези характеристики правят Интернет подходящ за реализиране на допълнителен канал за продажби – он-лайн магазини. Те по своята същност са Уеб сайтове със система за управление на съдържанието, през които потребителите могат да поръчват стоки и услуги. При този канал за продажби значително намаляват разходите – отпада необходимостта от наемане на скъпоструваща търговска площ (магазин), складовите разходи се свеждат до минимум, използват се външни, куриерски фирми за транспорт, организира се безкасово разплащане. Плащането може да се извърши чрез кредитна карта, дебитна карта, банков път, наложен платеж, E-PAYили SMS. За да може самостоятелно да обновявате информацията на он-лайн магазина, Уеб Трейд създава специално проектирана за конкретният бизнес, система за управление на съдържанието и разплащанията. Посредством визуален административен панел служителите, който разполагат с име и парола, могат да редактират съдържанието.


РАЗРАБОТВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН


Разработването на он-лайн магазина преминава през няколко фази:
 
  

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА– изготвя се уникална стратегия за разработването на он-лайн магазина. Дефинират се основните средства за разплащане. В тази фаза, Уеб Трейд проучва съществуващи подобни магазини, техните положителни и отрицателни странни, на базата на които разработва оптимизирано предложение. Прави се списък с e-mail адреси, които ще бъдат създадени към магазина. Определят се потребителските функции:

 

 
 • Каталог на стоки и услуги
 • Система за пренареждане на каталога по произволни критерии
 • Търсене по произволен елемент или набор от критерии
 • Визуализация на най-продавани продукти
 • Визуализация на най-разглеждани продукти
 • Продукти на промоционална цена
 • Пакетна промоция – един или няколко продукта за една цена
 • Сравняване на два или повече продукта
 • Регистрация на потребители
 • Регистрираните потребители да имат възможност да следят поръчката си и да виждат поръчките до момента
 • Пазарна кошница
 • Цени за доставка, автоматизираното им прибавяне към продуктите в кошницата
 • Възможност за генериране на ценова листа
 • Калкулатор за лизинг
 • Конфигуратор при сложни системи
 • Каталог за услуги и/или продукти
 • Възможност за записване на документи (договори), достъпни за четене от сайта
 • Автоматизирана визуализация на информация от съществуващи източници
 • Система за управление на банерите
 • Он-лайн/оф-лайн чат с консултант продажби

При определяне на функциите на административния панел може да се вградят следните разширени възможности:

 • дефиниране на различни нива на достъп за редакция на съдържанието
 • управление на банерите
 • динамично прибавяне и изтриване на нива и категории от каталога
 • динамично прибавяне и изтриване на произволни и изборни характеристики на продуктите
 • система за управление на кодове за промоции
 • система за управление и проследяване на поръчките
 • система за автоматизирано въвеждане на оферти
 • управление на разплащанията
 • анализ на статистическа информация
 • история и статистика на обновяванията
 • анализ на постъпленията
 • регистрационна система и система за управление на потребителите
ФАЗА РАЗРАБОТКА НА ВИЗИЯ И ДИЗАЙН – разработва се цялостна визия, включваща цветове и акценти, основен дизайн. Обикновено се предлага основен дизайн в три концептуално различни варианта. Избира се един от вариантите, който да бъде разработен. Изработват се предложения за дизайн на вътрешните страници. Дизайна се тества в ергономичен, интуитивен и функционален аспект.
ФАЗА КОДИРАНЕ НА МАГАЗИНА – резервира се името на он-лайн магазина (домейн), клиента предоставя текстове, които се зареждат първоначално, резервира се хостинг, изработват се страниците, както и връзките между тях, разработва се базата данни, специализираните функции, разработва се административният панел, зарежда се магазина, създават се e-mail адресите, настройва се връзката към банковите сметки.
ФАЗА ТЕСТВАНЕ  – магазина се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел, коректни финансови транзакции. Тества се системата за управление на съдържанието.


 Окончателното приемане на он-лайн магазина е от изключителна важност, като след него се прави оптимизация и регистрация в множество специализирани, тематични портали и търсачки.


След изработването он-лайн магазина се извършва практическо обучение на персонала за работа със системата за управление на съдържанието. Обучението е на две нива – обучение за администратора по информационни технологии и обучение за операторите на системата.За потвърждение на успешната реализация на проекта, анализираме и сравняваме действителните резултати с прогнозираните.


ПОДДРЪЖКА НА ОН-ЛАЙН МАГАЗИН


След разработването на он-лайн магазин, при желание от страна на клиента, осигуряваме поддръжка на магазина. Поддръжката се заплаща на месечна основа и включва:

Проверка за правилно функциониране на името на портала (домейна). Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на домейна

Проверка за правилно функциониране и достъпност на сайта (хостинг). Проследяване и отстраняване на проблеми. Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на хостинга

Премахване, създаване и пренасочване на пощенски кутии (e-mail). Помощ и съдействие при инсталация на компютър на клиента

Отстраняване на грешки по съдържанието или функционалността на магазин. Промяна на незначителни елементи др.

Оценка на ефективността на системата за управление на съдържанието, изготвяне на предложения за оптимизация и разширена функционалност

Проверка за коректноста на разплащанията, проследяване и отстраняване на проблеми

Поддръжка на системата за регистрация на потребители

Услуги по редактиране съдържанието на он-лайн магазина, обработка на снимки, въвеждане на информация


Софтуерни системи