Система за управление на ISO документи

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕСИ ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013

Системата е предназначена за фирми, които плануват да внедрят или вече са внедрили стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013.

С иновативната ISO система може да управлявате документи и регистри, свързани със стандартите, да регистрирате документи свързани с одити – план за провеждане, доклад и отчет за несъответствия. Лесно може да създавате собствени образци и шаблони на документи.

Използвайте системата като инструмент за обучение на нови служители. Удобство представляват различните нива на достъп, а именно Служител, Експерт, Администратор, като в зависимост от нивото, всеки има различни възможности за работа със системата. Със системата споделяте добри практики свързани с ISO стандартите – всеки служител има възможност да се информира относно препоръките на стандартите.

Дизайнът е интуитивен и изчистен, което прави системата лесна за използване. ISO системата е разделена на модули с различни секции, в които може да извършвате дейности в зависимост от нивото на достъп.

СИСТЕМАТА РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:
 
МОДУЛ “НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИ”

 • Записвате наръчниците и процедурите за работната година

МОДУЛ “СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2015”

 • Въвеждате и записвате системата за управление на околната среда за работната година
 • Записвате параметри на въздействие към различните аспекти, а системата автоматично изчислява въздействията
 • Записвате конкретни цели и планирани мероприятия
 • Водите регистър за неблагоприятни въздействия
 • Планирате действия при извънредни ситуации
 • Давате оценка на съответствието с изискванията за спазване

МОДУЛ „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ISO 27001:2013"

 • Въвеждате и записвате системата за управление на околната среда за работната година
 • За всеки аспект записвате вероятност и степен на въздействие, системата изчислява автоматично стойността на заплахата
 • Записвате целите и действията за постигане на целите, както сроковете и отговорните лица
 • Записвате записите свързани с информационната сигурност, срокове, достъп и степен на класификация
 • Записвате активите и техния вид
 • Въвеждате плана за непрекъсваемост на бизнеса

МОДУЛ „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015“

 • Въвеждате и записвате целите по качеството и действията за постигане на тези цели

МОДУЛ „ОДИТИ“

 • Записвате плана за вътрешен одит за работната година
 • Записвате доклада от вътрешния одит
 • Водите регистър на инцидентите и коригиращите действия

МОДУЛ „ПОЛИТИКИ“

 • Записвате всички политики, които се използват от фирмата
 • Служи като част от обучението на новите служители

МОДУЛ „ЗАПОВЕДИ И ПРОТОКОЛИ“

 • Записвате всички политики, които се използват от фирмата
 • Служи като част от обучението на новите служители

МОДУЛ „ДОКУМЕНТИ – ОБРАЗЦИ“

 • Записвате всички образци на документи
 • Служи като част от обучението на новите служители
 • Управлявате шаблони

МОДУЛ „ДОКУМЕНТООБОРОТ“

 • Съдържанието в този модул се попълва автоматично
 • Единно място за съхранение и търсене на документи
   

МОДУЛ „ДОБРИ ПРАКТИКИ“

 • Записвате документи, линкове, сайтове, които служат за обучение на служители и решаване на проблеми и полезна информация

ПРЕДИМСТВА НА ISO СИСТЕМАТА

 • Единно място за съхранение на документи
 • Автоматизирано асистиране
 • Нива на достъп
 • Управление на регистри
 • Автоматизирано управление на документи
 • Автоматични изчисления
 • Инструмент за обучение на нови служители
 • Оптитмизация за работа с мобилни устройства
 • Създаване и управление на собствени образци и шаблони на документи
 • Интуитивен и изчистен интерфейс

Софтуерни системи